Resultaten

Wij volgen de ontwikkeling van de leerlingen nauwgezet en houden de gegevens van resultaten bij in een leerlingvolgsysteem met de naam Parnassys. De leerlingen worden regelmatig getoetst met de zogenaamde methodegebonden toetsen. Daarnaast gebruiken we halfjaarlijks landelijk genormeerde toetsen (CITO). op het gebied van rekenen/wiskunde, lezen, begrijpend lezen en spelling,
Op basis van de gegevens uit de toetsen worden – zo nodig – de groepsplannen (het leerstofaanbod van de groepen, kleine groepjes of individuele leerlingen) op- of bijgesteld.
Meer lezen over resultaten (zie hoofdstuk 7 in de schoolgids)

U kunt onze school vergelijken met andere scholen via de landelijke website scholen op de kaart.